DOKUMENTY, REGULAMINY I OPŁATY


Opłaty dodatkowe

- Wycinanie zdjęcia - opłata od 30zł / szt - w zależności od ilości, jakości zdjęć i poziomu skomplikowania
- Zmiana zdjęcia w projekcie - opłata 30zł / element
- Zmiany tekstowe w projekcie - opłata 20zł / element
- Powtórne przesłanie plików do klienta (jeśli nadal są dostępne) - opłata 30zł / szt
- Poszukiwanie i zakup obrazów z banku zdjęć - opłata 100zł za każdą rozpoczętą roboczogodzinę + koszt zakupu zdjęcia
- Zmiana koncepcji oraz wytycznych w trakcie prac nad projektem - opłata +100% kwoty projektu podstawowego
- Skalowanie projektu do wymiarów innych niż podstawowy - opłata od 20zł / szt - w zależności od wielkości i ilości
- Przekazanie plików roboczych dla klienta - opłata +150% kwoty projektu podstawowego
- Wyrażenie woli przechowywania plików do późniejszej edycji - opłata 25zł / miesiąc, płatna z góry
- Wykonanie pomiarów u klienta, konsultacja techniczna i przygotowanie oferty - opłata 100zł + dojazd 1zł/km
- Magazynowanie nieodebranych zamówień powyżej 7 dni - opłata 15zł / dzień
- Przekroczenie terminu płatności faktury z odroczoną płatnością powyżej 3 dni - opłata 2% wartości zamówienia dziennie
- Inne niż wyżej wymienione - opłata 100zł za każdą rozpoczętą roboczogodzinę

Uwaga! Terminy wykonywania prostych projektów graficznych oscylują w granicach 1-3 dni roboczych. Nigdy nie wykonujemy projektu "od ręki". Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Przedstawione kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH


I. Postanowienia ogólne 
1. Właścicielem Agencji Reklamowej EventsTeam.pl jest:
od 01.11.2019 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857, pod przewodnictwem Łukasza Bielenia,
do 31.10.2019 Usługi Reklamowe Łukasz Bielenia, ul. Armii Krajowej 4/32, 15-661 Bialystok, NIP: 9662115729. REGON: 368486109.
2.  Niniejszy regulamin określa: zasady ogólne korzystania z usług Agencji, zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta, zasady dokonywania kalkulacji, warunki korzystania z usług agencji, zasady akceptacji projektów, zasady przyjmowania zleceń, zasady dokonywania płatności, warunki reklamacji, odpowiedzialność Agencji Reklamowej EventsTeam.pl. 

II. Warunki korzystania z usług
1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia lub wiadomości w serwisie Facebook bądź formę e-maila wyrażającego wolę zamówienia danej usługi lub e-maila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną.
2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Agencji reklamowej swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury oraz identyfikację klienta.
3. Agencja reklamowa zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na umieszczenie projektów prac wykonanych przez Agencję na stronie internetowej Agencji Reklamowej EventsTeam.pl, mediach społecznościowych i w portfolio Agencji oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.
6. Rezygnacja z usług Agencji reklamowej powinna być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją projektu, w takim przypadku Klient obciążany jest kosztami w wysokości 50% kosztów netto zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza zamówienia. W sytuacji, gdy Klient dokona rezygnacji z usług Agencji reklamowej po akceptacji projektu, koszty którymi obciążany jest Klient wzrastają adekwatnie do nakładów poniesionych przez Agencję reklamową celem prawidłowego wykonania zleconego projektu.
7. Minimalna kwota złożenia zamówienia wynosi 100zł netto.

III. Zasady akceptacji projektów
1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Agencję reklamową w terminie do 3 dni i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej. 
2. W przypadku nieustosunkowania się do przedłożonego projektu graficznego w terminie 3 dni oraz braku informacji o zdarzeniu losowym przed upływem wyżej wymienionego czasu, projekt uznaje się zaakceptowany, co jest podstawą do późniejszego obciążenia klienta ustaloną kwotą projektu i jednocześnie zrzeknięciem się przez klienta praw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3. W przypadku dwukrotnego odwołania spotkania, umówionego w celu akceptacji projektu i naniesienia ewentualnych poprawek, doliczona zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 100zł za każde z odwołanych spotkań.
4. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
5. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.
7. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.
8. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do Agencji reklamowej celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście, błędne dane, numery oraz tzw. literówki.
9. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania projektu i zostanie szczegółowo sprecyzowany w formularzu zamówienia.
10. W przypadku, gdy Klient zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej zawartości merytorycznej do projektu, powinien to uczynić w ciągu 3 dni od daty podpisania formularza zamówienia. Gdy Klient nie dostarczy niezbędnych informacji i materiałów w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, Agencja reklamowa zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w kwocie 100zł netto, tytułem "konsultacja reklamowa" oraz przedłużenia czasu realizacji zamówienia.
11. Termin wykonania usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta projektu graficznego.

IV. Kalkulacje kosztów projektów
1. Agencji reklamowa wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 14 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
3. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
4. Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania Klientowi przez pracownika Agencji reklamowej.

V. Płatność i ceny
1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.
2. W przypadku braku indywidualnych uzgodnień co do terminu płatności oraz form płatności (np. zadatek) - faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru przez Klienta towaru.
3. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje: wykonanie dwóch różnych projektów graficznych po niezaakceptowaniu poprzedniego, wykonanie do dwóch poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta, wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.
4. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z dwóch projektów przedstawionych mu przez Agencję reklamową bądź liczba poprawek przekroczy dwie, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Agencją reklamową a Klientem.
5. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.
6. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Agencji reklamowej całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Agencji reklamowej.
7. Agencja zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z realizacji zamówienia oraz zmiany uzgodnionych kwot i czasu realizacji, wynikającej ze zmian cen surowców, czynników zewnętrznych, niedoszacowania zakresu prac oraz zatajenia wad i utrudnień przez klienta, istotnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
8. W sytuacji gdy termin płatności zostanie przekroczony, Agencja reklamowa zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów windykacji i wezwań do zapłaty kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.
9. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 530), będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław www.krd.pl Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do dnia zapłaty lub do 10 lat od daty dokonania wpisu.

VI. Odpowiedzialność Agencji
1. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niejasnego przekazania informacji przez klienta.
2. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
3. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści; w projekcie przesłanym przez Klienta.
4. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.
6. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.
7. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do Agencji reklamowej celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki;
8. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
9. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za wady w materiałach dostarczonych przez firmy zewnętrzne;
10. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;
11. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
12. Podany czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji i otrzymania potwierdzenia opłaty proformy. Określa on jedynie przybliżony termin gotowości materiałów reklamowych do odbioru. Terminy realizacji zamówień w wyniku zdarzeń losowych oraz aktualnego obłożenia mogą ulec wydłużeniu.
12. Po zaakceptowaniu projektu i otrzymaniu plików końcowych, klient powinien niezwłocznie pobrać pliki na swój dysk lub serwer i przechowywać je do powtórnego użycia we własnym zakresie. Agencja reklamowa EventsTeam.pl gwarantuje przechowywanie zaakceptowanych plików tylko do 7 dni, po tym okresie zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu zaginięcia plików.
13. Agencja reklamowa zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji, nie jest to objęte reklamacją.
14. Agencja reklamowa nie gwarantuje 100% powtarzalności w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych. Każda partia wydruku może nieznacznie różnić się od siebie kolorem, kształtem, rozmiarem, precyzją cięcia oraz strukturą i gramaturą materiału, mieszczącą się w ogólnie przyjętych standardach danej technologii.

VII. Warunki reklamacji
1. Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres biuro@eventsteam.pl
3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.
4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
5. Reklamacje można złożyć do 14 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
7. Kolory, wygląd, kształt, ilość oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem.
2. Złożenie zamówienia w Agencji reklamowej EventsTeam.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.
3. Po wejściu w życie zmian w regulaminie oraz cennikach, ustalone wcześniej z klientem stawki ulegają rekalkulacji.
4. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
6.  Agencja EventsTeam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.eventsteam.pl


Klauzula Informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" jest Administratorem Danych Osobowych. Oznacza to, że spoczywa na nas obowiązek zapewnienia odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób rzetelny, legalny i transparentny oraz bezpieczny. 

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857, natomiast miejscem, w którym dane osobowe są przetwarzane jest biuro przy ul. Chmielnej 21 lok. 101, 15-473 Białydstok. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (np. poprzez dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową po wpisaniu numeru NIP Państwa firmy lub na stronie firma.gov.pl). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości zawarcia i wykonania umowy usług świadczonych przez naszą firmę. Dane osobowe jakie zbieramy to:

 • nazwa firmy i/lub imię i nazwisko,
 • numer NIP,
 • adres siedziby firmy,
 • adres email,
 • numer telefonu,
 • fax – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. obecność numeru fax jest niezbędna na wizytówce),
 • stanowisko – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. stanowisko jest niezbędne na wizytówce),
 • zdjęcie – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. Państwa zdjęcie na ulotce, stronie internetowej).

Jednakże jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres pełnych 5 lat zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r., art. 74, pkt. 2 ppkt 1).
Państwa dane osobowe są udostępniane partnerom biznesowym Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" jedynie w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba dostarczenia produktu do Państwa siedziby za pomocą usług kurierskich.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 – 21 RODO i dotyczą:

 • Prawa dostępu do danych osoby której dane osobowe dotyczą – mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.
 • Prawa do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Prawa do usunięcia danych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych o ile inne przepisy prawa na to pozwalają.
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie:
  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • Prawa do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany;
  • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane;
  • Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: biuro@eventsteam.pl lub pisemnie na adres Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"
ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa. Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki.


Dane kontaktowe:

Agencja Reklamy EventsTeam.pl

ul. Chmielna 21 lok. 101, 15-888 Białystok
tel.: 85 85 05 001, biuro@eventsteam.pl
pon. - pt. 9:00-17:00

Dane rejestracyjne:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"
ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa
NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857Dołącz do grona zadowolonych klientów!


Agencja Reklamy EventsTeam.pl
Białystok, ul. Chmielna 21 lok.101
biuro@eventsteam.pl
tel.: tel.: 85 85 05 001
pon. - pt. 9:00-17:00

baner-bialystok.pl, banery-bialystok.pl, drukarniabialystok.online, drukbialystok.pl, grafik-bialystok.pl, grafikbialystok.pl, kasetony-bialystok.pl, oklejanie-bialystok.pl, oklejenie-bialystok.pl, opaski-bialystok.pl, opaskibialystok.pl, plakatybialystok.pl, reklamabialystok.eu, ulotki-bialystok.pl, ulotkibialystok.pl, wydruk-bialystok.pl
baner białystok, banery białystok, drukarnia białystok, druk białystok, wydrukuj białystok, wydrukuje białystok, grafik białystok, projektowanie graficzne białystok, projekt białystok, kaseton białystok, kasetony białystok, plafon białystok, oklejanie białystok, oklejenie białystok, opaski białystok, opaski reklamowe białystok, opaski imprezowe białystok, opaski tyvek białystok, plakaty białystok, druk plakatów białystok, druk ulotek białystok, ulotki białystok, reklama białystok, wydruk białystok